Forum Lundense är en ideell förening vars syfte är att främja vetenskaplig forskning och klinisk tillämpning inom KBT och andra evidensbaserade psykoterapier. Föreningens ändamål är: att främja grundforskning, tillämpad forskning och klinisk verksamhet rörande kognitiva och beteendeinriktade terapiformer samt andra besläktade terapiformer som har en vetenskaplig bas. Föreningen skall i detta syfte anordna konferenser, symposier och vetenskapliga föredrag, möten och diskussioner. Föreningens verksamhet syftar också till: att verka för en vetenskaplig syn på psykoterapi; att förmedla kontakter och information mellan forskare och psykoterapeuter på såväl nationell som internationell nivå; att verka för att resultat av grundforskning och tillämpad forskning av relevans för psykoterapiområdet blir kända och vederhäftigt utnyttjade som underlag för diskussioner och beslut som rör klinisk verksamhet och utbildning. Forum Lundense bedriver också utbildningsverksamhet i form av workshops och kortare kurser.

 

Comments are closed.