Stadgar

Forum Lundense: The Lund Forum on the Science and Practice of CBT and Other Evidence-based Psychotherapies.

Stadgar

Föreningens ändamål

§ 1 Föreningen utgör en ideell förening

§ 2 Föreningen har sitt säte i Lund

§ 3 Föreningens ändamål är att främja grundforskning, tillämpad forskning och klinisk verksamhet rörande kognitiva och beteendeinriktade terapiformer samt andra besläktade terapiformer som har en vetenskaplig bas. Föreningen skall i detta syfte anordna konferenser, symposier och vetenskapliga föredrag, möten och diskussioner. Föreningen kan också i detta syfte, om dess ekonomi så medger, bedriva utbildningsverksamhet och förlagsverksamhet som inbegriper framtagning av och försäljning av specialtidskrift och böcker.

Föreningens verksamhet syftar också till:

att verka för en vetenskaplig syn på psykoterapi att förmedla kontakter och information mellan forskare och psykoterapeuter på såväl nationell som internationell nivå, att verka för att resultat av grundforskning och tillämpad forskning av relevans för psykoterapiområdet blir kända och vederhäftigt utnyttjade som underlag för diskussioner och beslut som rör klinisk verksamhet och utbildning.

Föreningens styrelse

§ 4 Styrelsen skall bestå av en ordförande, en vice ordförande, en kassör och en sekreterare samt 3 övriga ledamöter. Samtliga styrelsemedlemmar ska vara legitimerade psykoterapeuter, eller motsvarande, inom området för kognitiva och beteendeinriktade terapier eller andra evidensbaserade psykoterapier. Föreningens strävan är att minst 4 ledamöter dessutom skall ha fullgjort forskarutbildning.

§5 Ordförande skall föra ordet vid styrelsens sammanträden, justera styrelsens mötesprotokoll samt underteckna i föreningens namn upprättade handlingar och utgående skrivelser. Ordföranden skall företräda styrelsen utåt. Den löpande verksamheten leds av föreningens ordförande i samråd med styrelsen. Ordföranden skall ensam eller tillsammans med kassören teckna föreningens firma. Vid förfall för ordföranden utövas dessa funktioner av vice ordföranden.

§ 6 Sekreteraren skall utfärda kallelse till sammankomster, föra protokoll vid styrelsens sammanträden, till årsmötet avge en årsberättelse för det gångna året samt ansvara för att medlemsregistret hålles aktuellt.

§ 7 Kassören skall vara föredragande i ekonomiska frågor, ombesörja upptagandet av årsavgifter, verkställa av styrelsen beslutade utbetalningar samt föra föreningens räkenskaper och in för årsmötet till revisorerna lämna ett bokslut för det gångna räkenskapsåret. Kassören skall ensam eller tillsammans med ordföranden teckna föreningens firma.

§ 8 Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelse-ledamöter är närvarande. Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende kan avge reservation mot beslut. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut. Person som anses jävig i ett ärende äger inte rätt att deltaga i behandlingen av detta. Frågan om jävighet avgörs av styrelsen.

§ 9 Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år.

§ 10 Föreningens styrelse verkställer årsmötets beslut, planerar och leder arbetet inom föreningen, ansvarar och förvaltar föreningens medel och förbereder årsmötet. Styrelsens förvaltning granskas årligen av två (2) revisorer.

§ 11 Protokoll från styrelsesammanträden skall justeras av ordförande och en justeringsperson, som utses på mötet.

§ 12 Samtliga styrelsemedlemmar utses på årsmötet och väljs bland medlemmar. Styrelseledamot väljs av årsmötet för en 2-årsperiod med möjlighet till omval högst tre gånger. Till varje ordinarie ledamot utses en personlig suppleant. Efter att ha varit utanför styrelsen en mandatperiod kan återval ske.

Även ordföranden väljs på två år. Om denne redan suttit i styrelsen under ett år av en mandatperiod så anses vederbörande i och med valet till ordförande ånyo påbörja en 2-årsperiod. Motsvarande regel gäller även val till vice ordförande. Styrelsen omväljs successivt så att cirka hälften väljs ena året och resten det andra.

Avgår ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör före mandatperiodens utgång utses ersättare inom styrelsen. Vakanser bland övriga styrelseposter uppstådda under pågående mandatperiod och 6 månader före periodens utgång besätts efter fyllnadsval.

§ 13 Årsmötet utser ordförande och vice ordförande bland styrelsens ledamöter. Styrelsen utser inom sig en sekreterare och i övrigt vid behov andra befattningar. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

§14 Styrelsen har rätt att föreslå inrättande av särskilda arbetsgrupper eller kommittéer för speciella ändamål, samt att föreslå enskilda medlemmar att vara kontaktperson till andra föreningar i samband med kongresser, vetenskapliga möten m m. Kommittéer skall ha minst tre (3)ledamöter vilka utses av styrelsen.

§ 15 Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara både de ordinarie ledamöterna och suppleanterna tillhanda minst sju (7) dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta dels till ordföranden och dels till sin personliga suppleant som därmed kallas att närvara i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe äger rätt att närvara vid sammanträdet med yttranderätt men ej med rösträtt.

§ 16 Styrelsen skall föra räkenskaper och upprätta balans- och resultaträkning. Räkenskapsåret skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 17 Årsmötet beslutar om eventuell arvodering av ordförande och kassör. Arvodering kan ske om föreningens ekonomi så tillåter och ordförandens och/eller kassörens arbetsinsats motiverar det. Medlemmar

§ 18 Föreningen består av medlemmar och stödmedlemmar. Medlemskap kan erhållas av aktiva disputerade forskare och av legitimerade psykoterapeuter, eller motsvarande, inom området för kognitiva och beteendeinriktade terapier eller andra evidensbaserade terapier, samt disputerade forskare med inriktning mot frågeställningar relevanta för dessa terapiformer. Personer som stödjer föreningens ändamål men ej uppfyller ovanstående krav kan bli stödmedlemmar. Stödmedlem har ej rösträtt och kan ej ingå i styrelsen. Föreningens styrelse beslutar om medlemskap efter ansökan.

§ 19 Medlem skall erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften. Medlemskap i föreningen skall upphöra om medlem häftar i skuld för mer än ett års avgifter eller om medlem begär utträde. Beslut om detta fattas av styrelsen. Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen utesluta medlem om han eller hon handlat i strid mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbart skadat föreningens anseende eller verksamhet. Vid uteslutning kan vederbörande vädja till ordinarie årsmöte om beslutets upphävande. Valberedning

§ 20 Valberedningen skall vara allsidigt sammansatt och väljas av årsmötet. Den skall bestå av minst tre personer, som utses för ett år i taget. Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen och revisorer. Valberedningens förslag till omval, nyval eller fyllnadsval skall överlämnas till styrelsen minst tre (3) veckor före ordinarie årsmöte och skall biläggas kallelsen till årsmötet. Revision

§ 21 Föreningens räkenskaper skall avlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revirorerna ska till styrelsen avlämna till årsmötet ställd berättelse. Berättelsen ska innehålla besked huruvida revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Årsmöte

§ 22 Ordinarie årsmöte skall hållas en gång årligen under våren på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra årsmöte. Till såväl ordinarie som extra årsmöte utsändes kallelse, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, senast fjorton (14) dagar före mötet.

§ 23 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Rösträtt äger var och en som är medlem i föreningen. För rösträtt fodras att medlemsavgift är betald för det år årsmötet avser. Stödmedlem har yttranderätt på årsmötet men ej rösträtt.

§ 24 Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas av ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före mötet. Styrelsen skall bereda inlämnade motioner och yttra sig om dem inför årsmötet.

§ 25 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelser
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
11. Förslag till verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår samt frågan om eventuell arvodering av ordförande och eller kassör.
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av ordförande, vice ordförande och övriga fem (5) styrelseledamöter samt suppleanter
14. Val av valberedning
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Nästa årsmöte
17. Övriga ärenden.

Finansiering

§ 26 Varje medlem betalar en årsavgift som fastställs av ordinarie årsmöte. Föreningens verksamhet kan även finansieras med andra medel om dessa kan erhållas utan andra förbehåll än sådana som är förenliga med målsättningen för föreningens verksamhet enligt §1.

Stadgeändringar

§ 27 För beslut om ändring av föreningens stadgar erfodras 2/3 majoritet av angivna röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Röstning kan ske genom personlig närvaro, via ombud eller i förekommande fall även genom poströstning.

Föreningens upplösning

§ 28 Beslut om upplösande av föreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst 10 månaders mellanrum och med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande. Om föreningen upplöses skall eventuella kvarblivna ekonomiska medel doneras till någon annan förening eller sammanslutning med likartade intressen efter godkännande av föreningens församling.

 

Comments are closed.